ترمووود ۱۳۰*۲۱ SHP

Posted in ترمووود, ترمووود عش

مقطع ۲۱*۱۳۰ ترمووود shp 21-130 ترمووود shp 21-130 ،مناسب جهت استفاده در کف،نما بیرونی و چهاچوب پنجره چوب های اش ترموود ال دی سی وود ایران چوب اصل ترمووود فنلاند می باشد.   چاپ این مطلب

ترمووود ۱۲۰*۲۱ SHP

Posted in ترمووود, ترمووود عش

چوب ترمو نما بیرونی ساختمان ترمووود ۱۲۰*۲۱ SHP ترمووود ۱۲۰*۲۱ SHP ،چوب ترمووود نمای بیرونی ساختمان بعلت مقاومت و اندازه آن بیشتر توصیه می گردد.ال دی سی وود تولید کننده برتر ترموود فنلاند تمام چوب های ترمو وود شرکت ال دی سی وود ایران ،چوب ترمو فنلاندی می باشد   چاپ این مطلب

ترمووود یو تی اس ۱۱۷*۱۹

Posted in PINE, ترمووود

ترمووود ۱۱۷*۱۹ UTS ،مقاطع UTS به علت شیار که در کناره های چوب قرار دارد در هم چفت شده و مناسب جهت استفاده در نمای بیرونی و نمای داخلی می باشد.

ترمووود یو تی وی ۱۱۷*۱۹

Posted in PINE, ترمووود

ترمووود یو تی وی ۱۱۷*۱۹ ،بعلت شیارهایی که در کناره های چوب طراحی شده،چوب بصورت پنهان در هم چفت شده و مناسب برای استفاده در نمای بیرونی و نمای داخلی می باشد

ترمووود ۱۱۷*۱۹ SHP

Posted in PINE, ترمووود

ترمووود ۱۱۷*۱۹ SHP ،این مقطع از ترموود مناسب جهت استفاده در نمای بیرونی و چهارچوب در و پنجره و همچنین کفپوش فضای بیرونی و حیاط می باشد.

ترمووود ۱۴۰*۴۲ SHP

Posted in PINE, ترمووود

ترمووود ۱۴۰*۴۲ SHP ،این مقطع از چوب ترمو وود مناسب برای استفاده در نما داخلی و بیرونی ساختمان می شاد همچنیناین مقطع برای کفپوش توصیه می گردد.

ترمووود ۹۲*۴۲ SHP

Posted in PINE, ترمووود

ترمووود نما و کف ترمووود ۹۲*۴۲ SHP ترمووود ۹۲*۴۲ SHP ،مناسب برای استفاده در نمای داخلی و بیرونی ساختمان میباشد همچنین این مقطع از چوب ترموود مناسب جهت استفاده در کفپوش می باشد. تمام چوب های ترمووود ال دی سی وود ایران چوب اصل فنلاند می باشد. چاپ این مطلب

ترمووود ۶۸*۴۲ SHP

Posted in PINE, ترمووود

ترموود نمای داخلی ترمووود ۶۸*۴۲ SHP ترمووود ۶۸*۴۲ SHP ،مناسب برای استفاده در نمای داخلی و کف می باشد،این مقطع از چوب ترموود احساس آرامش و راحتی رد فرد بوجود می آورد. تمام چوب های ترموود ال دی سی وود ایران چوب اصل فنلاند می باشد. چاپ این مطلب

ترمووود ۴۲*۴۲ SHP

Posted in PINE, ترمووود

چوب ترمووود چهاچوب در و پنجره و نما داخلی ترمووود ۴۲*۴۲ SHP ترمووود ۴۲*۴۲ SHP ،این مقطع از ترمووود مناسب برای استفادهدر نمای داخلی ساختمان ، چهارچوب در و پنجره می باشد. تمام چوب های ترموود ال دی سی وود چوب اصل فنلاند می باشد. چاپ این مطلب

ترمووود ۹۲*۱۶ SHP

Posted in PINE, ترمووود

ترموود کف،سطح بیرونی ساختمان و فضای سبز ترمووود ۹۲*۱۶ SHP ترمووود ۹۲*۱۶ SHP ،این مقطع از چوب مناسب جهت استفاده در سطح بیرونی ساختمان و فضای سبز می باشد،همچنین جهت کفپوش نیز استفاده می گردد. تمام چوب های ترموود ال دی سی وود ایران، چوب اصل فنلاند می باشد. چاپ این مطلب