ترمووود ۱۳۰*۲۱ SHP

Posted in ترمووود, ترمووود عش

مقطع ۲۱*۱۳۰ ترمووود shp 21-130 [su_table] فن آوری thermo D قابل استفاده در کف،نمای بیرونی،چهارچوب در و پنجره گونه اش سایز ۱۳۰*۲۱ نوع پروفیل ساده اس اچ پی [/su_table] ترمووود shp 21-130 ،مناسب جهت استفاده در کف،نما بیرونی و چهاچوب پنجره چوب های اش ترموود ال دی سی وود ایران چوب اصل ترمووود فنلاند می […]

ترمووود ۱۲۰*۲۱ SHP

Posted in ترمووود, ترمووود عش

چوب ترمو نما بیرونی ساختمان ترمووود ۱۲۰*۲۱ SHP [su_table] فن آوری thermo D قابل استفاده در نمای بیرونی گونه اش سایز ۱۲۰*۲۱ نوع پروفیل ساده اس اچ پی [/su_table] ترمووود ۱۲۰*۲۱ SHP ،چوب ترمووود نمای بیرونی ساختمان بعلت مقاومت و اندازه آن بیشتر توصیه می گردد.ال دی سی وود تولید کننده برتر ترموود فنلاند تمام […]

ترمووود یو تی اس ۱۱۷*۱۹

Posted in PINE, ترمووود

ترمووود ۱۱۷*۱۹ UTS ،مقاطع UTS به علت شیار که در کناره های چوب قرار دارد در هم چفت شده و مناسب جهت استفاده در نمای بیرونی و نمای داخلی می باشد.

ترمووود یو تی وی ۱۱۷*۱۹

Posted in PINE, ترمووود

ترمووود یو تی وی ۱۱۷*۱۹ ،بعلت شیارهایی که در کناره های چوب طراحی شده،چوب بصورت پنهان در هم چفت شده و مناسب برای استفاده در نمای بیرونی و نمای داخلی می باشد

ترمووود ۱۱۷*۱۹ SHP

Posted in PINE, ترمووود

ترمووود ۱۱۷*۱۹ SHP ،این مقطع از ترموود مناسب جهت استفاده در نمای بیرونی و چهارچوب در و پنجره و همچنین کفپوش فضای بیرونی و حیاط می باشد.

ترمووود ۱۴۰*۴۲ SHP

Posted in PINE, ترمووود

ترمووود ۱۴۰*۴۲ SHP ،این مقطع از چوب ترمو وود مناسب برای استفاده در نما داخلی و بیرونی ساختمان می شاد همچنیناین مقطع برای کفپوش توصیه می گردد.

ترمووود ۹۲*۴۲ SHP

Posted in PINE, ترمووود

ترمووود نما و کف ترمووود ۹۲*۴۲ SHP [su_table] فن آوری thermo D قابل استفاده در نمای داخلی و بیرونی،کفپوش گونه اش سایز ۹۲*۴۲ نوع پروفیل ساده اس اچ پی [/su_table] ترمووود ۹۲*۴۲ SHP ،مناسب برای استفاده در نمای داخلی و بیرونی ساختمان میباشد همچنین این مقطع از چوب ترموود مناسب جهت استفاده در کفپوش می […]

ترمووود ۶۸*۴۲ SHP

Posted in PINE, ترمووود

ترموود نمای داخلی ترمووود ۶۸*۴۲ SHP [su_table] فن آوری Thermo D قابل استفاده در نمای داخلی گونه اش سایز ۱۱۷*۱۹ نوع پروفیل ساده SHP [/su_table] ترمووود ۶۸*۴۲ SHP ،مناسب برای استفاده در نمای داخلی و کف می باشد،این مقطع از چوب ترموود احساس آرامش و راحتی رد فرد بوجود می آورد. تمام چوب های ترموود […]

ترمووود ۴۲*۴۲ SHP

Posted in PINE, ترمووود

چوب ترمووود چهاچوب در و پنجره و نما داخلی ترمووود ۴۲*۴۲ SHP [su_table] فن آوری thermo D قابل استفاده در چهاچوب در و پنجره و نما داخلی گونه کاج سایز ۴۲*۴۲ نوع پروفیل لمبه [/su_table] ترمووود ۴۲*۴۲ SHP ،این مقطع از ترمووود مناسب برای استفادهدر نمای داخلی ساختمان ، چهارچوب در و پنجره می باشد. […]

ترمووود ۹۲*۱۶ SHP

Posted in PINE, ترمووود

ترموود کف،سطح بیرونی ساختمان و فضای سبز ترمووود ۹۲*۱۶ SHP [su_table] فن آوری thermo D قابل استفاده در کف،سطح بیرونی ساختمان و فضای سبز گونه کاج سایز ۴۲*۴۲ نوع پروفیل لمبه [/su_table] ترمووود ۹۲*۱۶ SHP ،این مقطع از چوب مناسب جهت استفاده در سطح بیرونی ساختمان و فضای سبز می باشد،همچنین جهت کفپوش نیز استفاده […]