ترمووود یو تی اس ۱۱۷*۱۹

Posted in PINE, ترمووود

ترمووود ۱۱۷*۱۹ UTS ،مقاطع UTS به علت شیار که در کناره های چوب قرار دارد در هم چفت شده و مناسب جهت استفاده در نمای بیرونی و نمای داخلی می باشد.

ترمووود یو تی وی ۱۱۷*۱۹

Posted in PINE, ترمووود

ترمووود یو تی وی ۱۱۷*۱۹ ،بعلت شیارهایی که در کناره های چوب طراحی شده،چوب بصورت پنهان در هم چفت شده و مناسب برای استفاده در نمای بیرونی و نمای داخلی می باشد

ترمووود ۱۱۷*۱۹ SHP

Posted in PINE, ترمووود

ترمووود ۱۱۷*۱۹ SHP ،این مقطع از ترموود مناسب جهت استفاده در نمای بیرونی و چهارچوب در و پنجره و همچنین کفپوش فضای بیرونی و حیاط می باشد.

ترمووود ۱۴۰*۴۲ SHP

Posted in PINE, ترمووود

ترمووود ۱۴۰*۴۲ SHP ،این مقطع از چوب ترمو وود مناسب برای استفاده در نما داخلی و بیرونی ساختمان می شاد همچنیناین مقطع برای کفپوش توصیه می گردد.

ترمووود ۹۲*۴۲ SHP

Posted in PINE, ترمووود

ترمووود نما و کف ترمووود ۹۲*۴۲ SHP ترمووود ۹۲*۴۲ SHP ،مناسب برای استفاده در نمای داخلی و بیرونی ساختمان میباشد همچنین این مقطع از چوب ترموود مناسب جهت استفاده در کفپوش می باشد. تمام چوب های ترمووود ال دی سی وود ایران چوب اصل فنلاند می باشد. چاپ این مطلب

ترمووود ۶۸*۴۲ SHP

Posted in PINE, ترمووود

ترموود نمای داخلی ترمووود ۶۸*۴۲ SHP ترمووود ۶۸*۴۲ SHP ،مناسب برای استفاده در نمای داخلی و کف می باشد،این مقطع از چوب ترموود احساس آرامش و راحتی رد فرد بوجود می آورد. تمام چوب های ترموود ال دی سی وود ایران چوب اصل فنلاند می باشد. چاپ این مطلب

ترمووود ۴۲*۴۲ SHP

Posted in PINE, ترمووود

چوب ترمووود چهاچوب در و پنجره و نما داخلی ترمووود ۴۲*۴۲ SHP ترمووود ۴۲*۴۲ SHP ،این مقطع از ترمووود مناسب برای استفادهدر نمای داخلی ساختمان ، چهارچوب در و پنجره می باشد. تمام چوب های ترموود ال دی سی وود چوب اصل فنلاند می باشد. چاپ این مطلب

ترمووود ۹۲*۱۶ SHP

Posted in PINE, ترمووود

ترموود کف،سطح بیرونی ساختمان و فضای سبز ترمووود ۹۲*۱۶ SHP ترمووود ۹۲*۱۶ SHP ،این مقطع از چوب مناسب جهت استفاده در سطح بیرونی ساختمان و فضای سبز می باشد،همچنین جهت کفپوش نیز استفاده می گردد. تمام چوب های ترموود ال دی سی وود ایران، چوب اصل فنلاند می باشد. چاپ این مطلب

ترمووود ۱۱۷*۲۶ shp شیاردار (DECK)

Posted in PINE, ترمووود

ترمووود کف و نما ترمووود ۱۱۷*۲۶ shp شیاردار (DECK) ترمووود ۱۱۷*۲۶ shp شیاردار (DECK) ،این مقطع از ترمو وود بعلت شیار های روی چوب مناسب برای استفاده در کف و نما ساختمان می باشد تمام چوب های ترموود ال دی سی وود، چوب اصل فنلاند می باشد. چاپ این مطلب

ترمووود ۱۱۷*۲۶ SHP ساده

Posted in PINE, ترمووود

چوب نمای بیرونی و سایبان خورشیدی ترمووود ۱۱۷*۲۶ SHP ساده ترمووود ۱۱۷*۲۶ SHP ساده ،این مقطع از چوب ترموود جهت استفاده در نمای بیرونی مناسب می باشد همچنین برای ساخت ترموود خورشیدی و سایبان استفاده می شود. تمام چوب های ترموود شرکت ال دی سی وود ایران، ترمووود اصل فنلاندی می باشد. چاپ این مطلب